PROFI skladby balkonů,lodžií, teras

V rámci regenerace bytových i rodinných domů je třeba řešit nejen výměnu oken a zateplení, ale především by měl být objekt posouzen z hlediska stavu jak primárních, tak i sekundárních statických konstrukcí a v případě závad tyto odstranit. Týká se to především balkonů, jejichž konstrukční nedostatky se projevují více než u ostatních konstrukcí. Nutnost posouzení je podepřena požadavkem, aby dodatečným zásahem do balkonové konstrukce nedošlo k poškození zateplení. Je z praxe známo, k jakým problémům dochází při dodatečné výměně oken u zateplených budov. Při dodatečných opravách navazujících konstrukcí je situace obdobná.

Při sanaci balkonů a lodžií u zateplovaných budov je třeba řešit několik základních bodů.

  • Je třeba revidovat a popřípadě sanovat statiku těchto stavebních prvků.
  • Je třeba vyloučit působení balkonů a lodžií jako tepelných mostů
  • Je třeba provést vyspádování a bezproblémovou hydroizolaci

Sanaci nosné konstrukce lze provést vhodným sanačním systémem. Nabízíme vám pomoc a řešení pro správnou volbu sanačního systému z mnoha řad hmot dostupných na trhu. Následně je třeba zabránit recidivě způsobených vad.

POŽADAVKY NA REKONSTRUKCI

* Balkonová – lodžiová deska při zateplení obvodových zdí působí jako tepelný most. Z tohoto důvodu je nutné provést její zateplení. Chceme-li vyloučit možnost rosení a následné tvorbě plísní, měli bychom balkonovou – lodžiovou desku rovněž zateplit. Nejen ze spodní strany a z bočních stran, jak se již často provádí, ale i z horní strany. Takové zateplení se provádí ojediněle a zmíněné problémy se dostavují.
* Vyspádování a bezproblémová hydroizolace je jedním základních požadavků funkce těchto konstrukcí. Současné balkonové systémy jsou ve své většině konstruovány tak, že po požadované sanaci nosné konstrukce se pomocí tradičních vodou ředitelných materiálů provádí následné technologické operace. Nové vyspádování se provádí betonovou směsí, v lepším případě reprofilačními maltami sanačních systému na beton. Po vyzrání této vrstvy, na kterém je závislá úspěšnost dalších technologických operací, se aplikují hydroizolační stěrky. Jejich funkce a životnost je úměrná kvalitě provedení, jako i kvalitě podkladních vrstev a povrchových úprav.
* Další rizikovou operací je lepení a spárování dlažby. Zde velmi záleží na zda a kolik vody pronikne k hydroizolační stěrce. Tato voda, i když nepronikne přes stěrku do konstrukce, je problematická v tom, že vytváří při zahřátí tlak, který bývá příčinou narušení kompaktnosti povrchové úpravy – dlažby.
* Jsou tady i další problémy. Velké množství záměsné vody ve spádových vrstvách a všech vodou ředitelných hmotách vede nejen k průsakům, ale i k zatékání do bytů. Navíc přináší dlouhé časové prodlevy se závislostí na klimatických podmínkách. Na klimatických podmínkách jsou závislé i hydroizolační stěrky. Životnost takových konstrukcí není schopna srovnání s požadavkem minimální životnosti zateplovacích systémů – 25 let
* Při rekonstrukci je z hlediska omezení užívání těchto částí bytů potřebné provádět tyto opravy v co nekratším čase. Naše společnost ve snaze odstranit tyto problémy přichází s nabídkou nového systému s podstatně delší předpokládanou životností – BALKÓNOVÝ SYSTÉM PROFI.

REKAPITULACE POŽADAVKŮ

  • prodloužení životnosti opravované konstrukce v návaznosti na životnost KZS
  • úspěšné řešení tepelných mostů
  • eliminace pnutí jednotlivých vrstev v závislosti na tepelných (klimatických) změnách
  • maximální zkrácení času pro technologii opravy
  • minimalizace záměsné vody

Jedno z možných řešení pro rekonstrukce i novostvby

Jsme připraveni osobní prohlídkouvašeho problému domu Vám navrhnout optimální řešení s maximálním ohledem na ekonomickou náročnost.

Neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt

Ing. Josef Hasch
Kancelář:
Domažlická 1010/178
318 00 Plzeň

tel.: +420 739 422 857

e-mail: j.hasch@seznam.cz
e-mail: hasch@j-hasch.com